Vitajte na našich webových stránkach

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 26. 7. 2023

 

Túto webovú stránku spravuje [Bausch & Lomb ] (ďalej len „Bausch“ alebo „my“), správca údajov. Bausch.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako sa získavajú, používajú, prenášajú a zverejňujú vaše osobné údaje na tejto webovej stránke. Osobné údaje sú informácie o vás, ktoré získavame prostredníctvom rôznych mobilných stránok, aplikácií alebo iných služieb. Týmito zásadami zabezpečujeme, že vaše osobné údaje budú spracovávané s rešpektom k vám a v súlade s tým, ako sme tu uviedli.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

 

Väčšina našich služieb nevyžaduje, aby ste sa registrovali na našej webovej stránke. To znamená, že môžete navštevovať naše stránky bez toho, aby ste museli odhaľovať svoju totožnosť. Avšak niektoré služby si môžu vyžadovať, aby ste dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Tieto osobné údaje zhromažďujeme a používame na to, aby sme vám mohli poskytnúť želané produkty, služby a zákaznícku podporu. Využiť ich môžeme aj na ponuku produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. Vaše osobné údaje tiež spracovávame na vystavenie faktúry za produkty a služby, ktoré ste požadovali, a na komunikáciu s vami v záležitostiach, ktoré sú zrejmé zo získaných informácií o vašich osobných údajoch.

 

Zhromažďovať môžeme také osobné údaje, ktoré vás síce priamo neidentifikujú, avšak identifikáciu by umožnili v prípade kombinácie s inými informáciami alebo identifikátormi. Sú to napríklad informácie ako názov vašej spoločnosti, vaša pozícia alebo vaše identifikačné číslo. Osobnými údajmi sú tiež informácie ako sériové čísla počítačov alebo iných zariadení, IP adresy alebo informácie týkajúce sa spoločnosti (právnickej osoby). Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb poskytnete osobné údaje iných osôb, vyhlasujete tým, že ste oprávnení takto urobiť a zároveň nám tým dávate povolenie používať tieto údaje v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov.

 

Zhromažďovanie údajov týkajúcich sa platforiem sociálnych sietí

Môžeme zhromažďovať také osobné údaje, ktoré ste zverejnili na verejných sociálnych médiách týkajúce sa spoločnosti Bausch a jej produktov. To zahŕňa informácie z blogov, fór a iných platforiem. Táto aktivita, známa ako “monitoring sociálnych médií”, nám pomáha lepšie porozumieť, ako komunikujú naši kľúčoví zákazníci o reputácii spoločnosti Bausch a jej produktoch. Našim záujmom je identifikovať blogerov a vplyvné osoby na sociálnych sieťach, aby sme s nimi mohli nadviazať kontakt.

Zahŕňa to predovšetkým osobné údaje, ktoré sa dajú získať z  komentárov na sociálnych sieťach, správ, blogov, fotografií a videí. Chceme však uviesť, že podnikneme kroky, aby sme mohli obmedziť zhromažďovanie údajov tohto typu na nevyhnutné minimum a že tieto údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je potrebné. Ak by ste mali záujem obmedziť, kto môže mať prístup k vašim informáciám na sociálnych sieťach, odporúčame vám využiť nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré máte na takýchto platformách k dispozícií.

 

Chceli by sme vás zároveň upozorniť, že vlastník platformy sociálnej siete má podobne ako my prístup k informáciám, ktoré s nami zdieľate, avšak môže ich zhromažďovať na vlastné účely. V prípade, že zdieľate informácie týkajúce sa vašej osoby na verejnej platforme sociálnych sietí, prosím, oboznámte sa aj so zásadami ochrany osobných údajov na danej platforme, nakoľko tieto platformy nie sú vlastnené a ani spravované spoločnosťou Bausch. Je tu možnosť (napríklad v prípade vyhranených fanúšikovských stránok), že budeme spoločne s prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete niesť zodpovednosť za prevádzku nášho profilu alebo reakcie (social pluginy) na sociálnej sieti a to s rešpektovaním predpisov o ochrane osobných údajov. V súvislosti s uvedeným, prevádzkovateľ sociálnej siete poskytuje príslušnú IT infraštruktúru, takisto ako aj webovú stránku a je v podstate hlavnou kontaktnou osobou, pokiaľ sa jedná o spracovanie vašich údajov na stránke danej sociálnej siete (napr. informácie alebo zmazanie). Svoje zákonné práva však môžete uplatniť aj voči nám, my však vaše požiadavky následne postúpime prevádzkovateľovi sociálnej siete.

 

Informácie o vedľajších účinkoch a sťažnostiach týkajúcich sa kvality

 

V prípade, že by sa u vás počas užívania našich produktov vyskytli nejaké vedľajšie účinky alebo by ste zaznamenali, že daný produkt nemá požadovaný terapeutický efekt či kvalitu, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo využite našu  webovú stránku, kde nahlásite neželané vedľajšie účinky či iný problém týkajúci sa kvality. Na toto neslúžia platformy sociálnych sietí.

 

Ak sa nás predsa rozhodnete priamo kontaktovať v súvislosti s nesprávnou účinnosťou našich produktov, je našou zákonnou povinnosťou zaoberať sa vašim problémom a následne vás kontaktovať s cieľom, aby ste nám bližšie situáciu objasnili.

 

Zber údajov s cieľom poskytovania služieb

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať aj na účely poskytovania služieb, ako je napríklad online objednávkový systém a s ním súvisiaca správa týchto objednávok (zákazníci a B2B).

 

V prípade, že si na našej webovej stránke vytvárate účet keď si objednávate náš produkt, získavame tým od vás vaše celé meno, e-mailovú adresu, zákaznícke číslo, používateľské meno, heslo a dátum vytvorenia tohto účtu. Rovnako budeme mať k dispozícií aj vaše telefónne číslo, ak nám ho poskytnete. V momente keď vstúpite do nášho objednávkového systému pomocou svojho účtu, zaznamenáme dátum a čas a následne vám vytvoríme prihlasovacie ID.

 

Pri objednávaní produktov online tým pádom zhromažďujeme vaše kontaktné údaje, informácie o objednaných alebo vrátených produktoch, referenčné číslo objednávky, informácie o preprave, informácie o platbe a ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie transakcie.

 

V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním vašich osobných údajov. To sa môže týkať napríklad používania súborov cookie, vašej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu na reklamné účely, alebo v prípade, že si zvolíte odber určitých služieb, napríklad pravidelného newslettera. Vždy budete mať možnosť tento súhlas odvolať. Ak chcete odvolať súhlas, jednoducho nás kontaktujte na uvedených kontaktných údajoch (viac informácií nájdete aj v časti o súboroch cookie).

Zhromažďované osobné údaje používame aj na interné účely, ako je zlepšovanie našich produktov a propagácovanie akcií, správa zákazníckych účtov, pochopenie potrieb našich zákazníkov a komunikácia s nimi pre výskumné a informačné účely.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v súvislosti s podnikovou transakciou, v súvislosti s ochranou našich práv a majetku, taktiež s cieľom presadzovania našich užívateľských podmienok a právnych upozornení, a na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj s cieľom splniť si daňové, účtovné a iné zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú predovšetkým z obchodných transakcií. Okrem toho, vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj vtedy, ak si to vyžaduje zákon alebo nás k tomu donúti súdny príkaz, či iné záväzné rozhodnutie.

 

V prípade, že máte menej ako 16 rokov, nemali by ste nám poskytovať osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu alebo povolenia rodiča, či zákonného zástupcu.

 

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané iným spôsobom, než je uvedené v zásadách o ochrane osobných údajov a v prípade potreby vás vždy najskôr upozorníme, pričom samozrejme môžete s ďalším spracúvaním údajov nesúhlasiť.

 

Zdieľanie informácií

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať:

 

  • S ostatnými subjektmi skupiny Bausch (na základe štandardných zmluvných ustanovení)
  • S poskytovateľmi služieb v súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky a našej spoločnosti. Toto zahŕňa hosting webovej stránky, poskytovanie technologických služieb, spracovanie a autorizácie platieb, odosielanie a distribúciu propagačných materiálov a to na základe zmlúv o ochrane osobných údajov
  • S orgánmi verejnej moci, so štátnym regulačným orgánom alebo iným orgánom činným v trestnom konaní a súdom, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon alebo ak súdne riešenie prípadu vyplynie na základe záväzného príkazu
  • S inými tretími stranami v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, v súvislosti s predajom alebo postúpením aktív, takisto ako aj zlúčením alebo predajom spoločnosti Bausch, vrátane ktorejkoľvek z našich dcérskych alebo pridružených spoločností

 

V prípade, že by vznikla potreba zdieľať vaše osobné údaje so subjektami z krajín, ktoré sú buď mimo EEA alebo zo Švajčiarska, zavedieme zmluvné záruky v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov (t. j. vzorové doložky schválené európskou komisiou). Je to z dôvodu, že krajiny nachádzajúce sa mimo EEA a Švajčiarsko, nezabezpečujú rovnocennú úroveň ochrany osobných údajov. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, prosím, využite nižšie uvedené kontaktné údaje.

 

Ochrana dát

 

Na to, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením, udržiavame primerané technické, organizačné ale aj fyzické opatrenia. Žiaľ, žiadny systém, ktorý zabezpečuje ochranu informácií, nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zabezpečiť a ani zaručiť bezpečnosť osobných údajov pred ich nepredvídateľnou stratou alebo pred neoprávneným prístupom k týmto údajom.

 

Vaše práva

 

S výhradou obmedzení podľa platných právnych predpisov máte právo požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie a ukončenie spracovania a prenosnosť, ako aj možnosť nepodliehať individuálnemu automatizovanému rozhodnutiu. Na odoslanie týchto žiadostí môžete použiť nižšie uvedené kontaktné údaje.

 

Integrita údajov

 

Robíme všetky potrebné kroky k tomu, aby sme zabezpečili, že informácie, ktoré od vás zbierame, sú relevantné, presné, úplné a aktuálne a to preto, aby bolo ich využitie čo najspoľahlivejšie. V niektorých prípadoch sa však musíme spoliehať na vás ako jednotlivých používateľov, že poskytnete presné osobné údaje. Vy ako používatelia nesiete zodpovednosť za to, aby boli vaše osobné informácie aktuálne a presné keď nám ich poskytujete.

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako nám to prikazujú príslušné právne predpisy, respektíve tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa dané osobné údaje spracovávajú. Osobné údaje zmažeme vtedy, ak už nie sú potrebné a vtedy, keď uplynie maximálna doba ich uchovávania v stanovených platných právnych predpisoch.

 

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

 

V prípade, že vykonáme akékoľvek podstatné zmeny v týchto zásadách, na domovskej stránke našej webovej stránky vás o tom budeme informovať prostredníctvom revidovaného odkazu s označením „Revidované zásady ochrany osobných údajov“, respektíve prostredníctvom porovnateľného označenia týchto zmien. Túto webovú stránku by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste zistili prípadnú nedávnu zmenu v zásadách ochrany osobných údajov. To, či nastala zmena v zásadách o ochrane osobných údajov môžete zistiť aj tak, že si pozriete dátum nadobudnutia platnosti na začiatku zásad o ochrane osobných údajov.

 

Odkazy na iné webové stránky

 

Spôsoby, akými chránime vaše osobné údaje (uvedené v týchto zásadách o ochrane osobných údajov) sa vzťahujú len na túto webovú stránku a ďalšie špecifikované aktivity. Iné webové stránky, ktorú sú hostované tretími stranami, môžu mať odlišné zaužívané postupy. Ak navštevujete iné webové stránky spravované tretími stranami, alebo na ich odkazujete, prečítajte si zásady o ochrane osobných údajov na príslušnej webovej stránke. Nad inými webovými stránkami my nemáme žiadnu kontrolu a ani nie sme zodpovední za zásady o ochrane osobných údajov uplatňované tretími stranami.

 

Kontaktujte nás:

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: DPO@bausch.com

 

Ak máte akékoľvek obavy alebo sťažnosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese: DPO@bausch.com

 

Ak by ste mali pocit, že vaša sťažnosť nebola dostatočne vyriešená, máte právo podať sťažnosť aj dozornému orgány pre ochranu osobných údajov vo vašej krajine.